การรักษาในทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะของโรคภายในชุมชนนั้นเปลี่ยนไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำสถิติของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 ถึง 2550 ว่ามีอัตราเป็น 84.9 ของ 100,000 คน อีกครั้งยังมีการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นในทุก ๆ ปี ทำให้ต้องมีการรักษารูปแบบใหม่อย่าง palliative care กล่าวถึงการรักษาในรูปแบบนี้ให้ได้รู้จัก    palliative care เป็นการรักษาในรูปแบบใด  ในการรักษาทางการแพทย์แบบ palliative care การรักษาสมัยใหม่ที่เหมาะกับป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งโรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ยากมาก คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จึงถึงแก่ชีวิตกันทั้งนั้น ทำให้ต้องมีรักษาในระยะสุดท้าย ซึ่งหลักการการรักษาแบบ palliative care สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  ดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยรวมถึงครอบครัว เมื่อไหร่ก็ตามที่หนึ่งในครอบครัวมีความเจ็บป่วย ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคนอื่น ๆ ในครอบครัวด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องดูแลทุกคนในครอบครัวที่ติดเชื้อโรค  ตามหลักปรัชญากับการดูแลผู้ป่วยนั้นจะไม่มีการนำความรู้หรือเครื่องมือทางการแพทย์มาใช้งาน หรือการยื้อผู้ป่วยให้ทรมานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ใช่การเร่งผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนกำหนด ...